مرجع ساختار GpsNiInterface

مرجع ساختار GpsNiInterface

#include < gps.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
خالی(* init )( GpsNiCallbacks *Callbacks)
خالی(* پاسخ )(int notif_id، GpsUserResponseType user_response)

توصیف همراه با جزئیات

رابط توسعه یافته برای پشتیبانی از شبکه آغاز شده (NI).

تعریف در خط 1106 فایل gps.h.

مستندات میدانی

void(* init)( GpsNiCallbacks *callbacks)

تماس های برگشتی را برای استفاده از HAL ثبت می کند.

تعریف در خط 1112 فایل gps.h.

void(* answer)(int notif_id، GpsUserResponseType user_response)

پاسخی به HAL ارسال می کند.

تعریف در خط 1115 فایل gps.h.

اندازه_t اندازه

تنظیم به sizeof (GpsNiInterface)

تعریف در خط 1109 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h