مرجع ساختار GpsNiCallbacks

مرجع ساختار GpsNiCallbacks

#include < gps.h >

فیلدهای داده

gps_ni_notify_callback notify_cb
gps_create_thread create_thread_cb

توصیف همراه با جزئیات

ساختار پاسخ به تماس GPS NI.

تعریف در خط 1094 فایل gps.h.

مستندات میدانی

gps_create_thread create_thread_cb

تعریف در خط 1100 فایل gps.h.

درخواست اعلان را از HAL به GPSLocationProvider ارسال می کند.

تعریف در خط 1099 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h
،

مرجع ساختار GpsNiCallbacks

مرجع ساختار GpsNiCallbacks

#include < gps.h >

فیلدهای داده

gps_ni_notify_callback notify_cb
gps_create_thread create_thread_cb

توصیف همراه با جزئیات

ساختار پاسخ به تماس GPS NI.

تعریف در خط 1094 فایل gps.h.

مستندات میدانی

gps_create_thread create_thread_cb

تعریف در خط 1100 فایل gps.h.

درخواست اعلان را از HAL به GPSLocationProvider ارسال می کند.

تعریف در خط 1099 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h
،

مرجع ساختار GpsNiCallbacks

مرجع ساختار GpsNiCallbacks

#include < gps.h >

فیلدهای داده

gps_ni_notify_callback notify_cb
gps_create_thread create_thread_cb

توصیف همراه با جزئیات

ساختار پاسخ به تماس GPS NI.

تعریف در خط 1094 فایل gps.h.

مستندات میدانی

gps_create_thread create_thread_cb

تعریف در خط 1100 فایل gps.h.

درخواست اعلان را از HAL به GPSLocationProvider ارسال می کند.

تعریف در خط 1099 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h