Tham chiếu cấu trúc GpsNavigationMessageCallbacks

Tham chiếu cấu trúc GpsNavigationMessageCallbacks

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
gps_navigation_message_callback Navigation_message_callback
gnss_navigation_message_callback gnss_navigation_message_callback

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 2143 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

gnss_navigation_message_callback gnss_navigation_message_callback

Định nghĩa tại dòng 2147 của file gps.h.

gps_navigation_message_callback điều hướng_message_callback

Định nghĩa tại dòng 2146 của file gps.h.

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(GpsNavigationMessageCallbacks)

Định nghĩa tại dòng 2145 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h