Tham chiếu cấu trúc đo lường Gps

Tham chiếu cấu trúc đo lường Gps

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
GpsĐo LườngCờ cờ
int8_t prn
gấp đôi time_offset_ns
GpsĐo LườngTrạng Thái tình trạng
int64_t đã nhận_gps_tow_ns
int64_t đã nhận_gps_tow_uncertainty_ns
gấp đôi c_n0_dbhz
gấp đôi giả phạm_rate_mps
gấp đôi pseudorange_rate_uncertainty_mps
GpsTích lũyDeltaRangeState tích lũy_delta_range_state
gấp đôi tích lũy_delta_range_m
gấp đôi tích lũy_delta_range_uncertainty_m
gấp đôi giả phạm_m
gấp đôi giả_không chắc chắn_m
gấp đôi code_phase_chip
gấp đôi code_phase_uncertainty_chips
trôi nổi sóng mang_tần số_hz
int64_t hãng_cycles
gấp đôi giai đoạn sóng mang
gấp đôi sự không chắc chắn của sóng mang_phase_
GpsMấtKhóa mất_of_lock
int32_t số bit
int16_t time_from_last_bit_ms
gấp đôi doppler_shift_hz
gấp đôi doppler_shift_uncertainty_hz
Chỉ Báo Đa Đường Gps multipath_indicator
gấp đôi snr_db
gấp đôi độ cao_độ
gấp đôi độ cao_không chắc chắn_deg
gấp đôi góc phương vị_deg
gấp đôi góc phương vị_không chắc chắn_deg
bool đã sử dụng_in_fix

miêu tả cụ thể

Cấu trúc kế thừa để thể hiện Phép đo GPS, nó chứa thông tin thô và được tính toán. Không được dùng nữa, sẽ bị xóa trong bản phát hành Android tiếp theo. Thay vào đó hãy sử dụng GnssMeasurement .

Định nghĩa tại dòng 1610 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

tích lũy gấp đôi_delta_range_m

Định nghĩa tại dòng 1623 của file gps.h.

GpsAccumulateDeltaRangeState tích lũy_delta_range_state

Định nghĩa tại dòng 1622 của file gps.h.

tích lũy gấp đôi_delta_range_uncertainty_m

Định nghĩa tại dòng 1624 của file gps.h.

góc phương vị kép_deg

Định nghĩa tại dòng 1642 của file gps.h.

góc phương vị kép_uncertainty_deg

Định nghĩa tại dòng 1643 của file gps.h.

int32_t bit_number

Định nghĩa tại dòng 1634 của file gps.h.

đôi c_n0_dbhz

Định nghĩa tại dòng 1619 của file gps.h.

int64_t Carrier_cycles

Định nghĩa tại dòng 1630 của file gps.h.

sóng mang_tần số_hz

Định nghĩa tại dòng 1629 của file gps.h.

pha sóng mang kép

Định nghĩa tại dòng 1631 của file gps.h.

sóng mang kép_phase_uncertainty

Định nghĩa tại dòng 1632 của file gps.h.

mã_phase_chip kép

Định nghĩa tại dòng 1627 của file gps.h.

mã kép_phase_uncertainty_chips

Định nghĩa tại dòng 1628 của file gps.h.

doppler_shift_hz kép

Định nghĩa tại dòng 1636 của file gps.h.

doppler kép_shift_uncertainty_hz

Định nghĩa tại dòng 1637 của file gps.h.

độ cao gấp đôi_deg

Định nghĩa tại dòng 1640 của file gps.h.

độ cao gấp đôi_uncertainty_deg

Định nghĩa tại dòng 1641 của file gps.h.

Định nghĩa tại dòng 1613 của file gps.h.

GpsLossOfLock loss_of_lock

Định nghĩa tại dòng 1633 của file gps.h.

GpsMultipathIndicator multipath_indicator

Định nghĩa tại dòng 1638 của file gps.h.

int8_t prn

Định nghĩa tại dòng 1614 của file gps.h.

giả kép_m

Định nghĩa tại dòng 1625 của file gps.h.

giả gấp đôi_rate_mps

Định nghĩa tại dòng 1620 của file gps.h.

gấp đôi pseudorange_rate_uncertainty_mps

Định nghĩa tại dòng 1621 của file gps.h.

giả kép_uncertainty_m

Định nghĩa tại dòng 1626 của file gps.h.

int64_t đã nhận_gps_tow_ns

Định nghĩa tại dòng 1617 của file gps.h.

int64_t đã nhận_gps_tow_uncertainty_ns

Định nghĩa tại dòng 1618 của file gps.h.

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(GpsMeasurement)

Định nghĩa tại dòng 1612 của file gps.h.

snr_db kép

Định nghĩa tại dòng 1639 của file gps.h.

Trạng thái đo lường Gps

Định nghĩa tại dòng 1616 của file gps.h.

int16_t time_from_last_bit_ms

Định nghĩa tại dòng 1635 của file gps.h.

gấp đôi thời gian_offset_ns

Định nghĩa tại dòng 1615 của file gps.h.

bool used_in_fix

Định nghĩa tại dòng 1644 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h