Tham chiếu cấu trúc vị trí Gps

Tham chiếu cấu trúc vị trí Gps

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
uint16_t cờ
gấp đôi vĩ độ
gấp đôi kinh độ
gấp đôi độ cao
trôi nổi tốc độ
trôi nổi Ổ đỡ trục
trôi nổi sự chính xác
GpsUtcThời gian dấu thời gian

miêu tả cụ thể

Đại diện cho một vị trí.

Định nghĩa tại dòng 527 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

độ chính xác nổi

Thể hiện độ chính xác dự kiến ​​tính bằng mét.

Định nghĩa tại dòng 545 của file gps.h.

độ cao gấp đôi

Biểu thị độ cao tính bằng mét phía trên hình elip tham chiếu WGS 84.

Định nghĩa tại dòng 539 của file gps.h.

mang phao

Đại diện cho tiêu đề theo độ.

Định nghĩa tại dòng 543 của file gps.h.

cờ uint16_t

Chứa các bit GpsLocationFlags.

Định nghĩa tại dòng 531 của file gps.h.

vĩ độ gấp đôi

Biểu thị vĩ độ theo độ.

Định nghĩa tại dòng 533 của file gps.h.

kinh độ kép

Biểu thị kinh độ theo độ.

Định nghĩa tại dòng 535 của file gps.h.

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(GpsLocation)

Định nghĩa tại dòng 529 của file gps.h.

tốc độ nổi

Biểu thị tốc độ tính bằng mét trên giây.

Định nghĩa tại dòng 541 của file gps.h.

Dấu thời gian GpsUtcTime

Dấu thời gian để sửa vị trí.

Định nghĩa tại dòng 547 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h
,

Tham chiếu cấu trúc vị trí Gps

Tham chiếu cấu trúc vị trí Gps

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
uint16_t cờ
gấp đôi vĩ độ
gấp đôi kinh độ
gấp đôi độ cao
trôi nổi tốc độ
trôi nổi Ổ đỡ trục
trôi nổi sự chính xác
GpsUtcThời gian dấu thời gian

miêu tả cụ thể

Đại diện cho một vị trí.

Định nghĩa tại dòng 527 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

độ chính xác nổi

Thể hiện độ chính xác dự kiến ​​tính bằng mét.

Định nghĩa tại dòng 545 của file gps.h.

độ cao gấp đôi

Biểu thị độ cao tính bằng mét phía trên hình elip tham chiếu WGS 84.

Định nghĩa tại dòng 539 của file gps.h.

mang phao

Đại diện cho tiêu đề theo độ.

Định nghĩa tại dòng 543 của file gps.h.

cờ uint16_t

Chứa các bit GpsLocationFlags.

Định nghĩa tại dòng 531 của file gps.h.

vĩ độ gấp đôi

Biểu thị vĩ độ theo độ.

Định nghĩa tại dòng 533 của file gps.h.

kinh độ kép

Biểu thị kinh độ theo độ.

Định nghĩa tại dòng 535 của file gps.h.

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(GpsLocation)

Định nghĩa tại dòng 529 của file gps.h.

tốc độ nổi

Biểu thị tốc độ tính bằng mét trên giây.

Định nghĩa tại dòng 541 của file gps.h.

Dấu thời gian GpsUtcTime

Dấu thời gian để sửa vị trí.

Định nghĩa tại dòng 547 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h