Tham chiếu cấu trúc GpsGeofenceCallbacks

Tham chiếu cấu trúc GpsGeofenceCallbacks

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

gps_geofence_transition_callback geofence_transition_callback
gps_geofence_status_callback geofence_status_callback
gps_geofence_add_callback geofence_add_callback
gps_geofence_remove_callback geofence_remove_callback
gps_geofence_pause_callback geofence_pause_callback
gps_geofence_resume_callback geofence_resume_callback
gps_create_thread tạo_thread_cb

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 1350 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

gps_create_thread create_thread_cb

Định nghĩa tại dòng 1357 của file gps.h.

gps_geofence_add_callback geofence_add_callback

Định nghĩa tại dòng 1353 của file gps.h.

gps_geofence_pause_callback geofence_pause_callback

Định nghĩa tại dòng 1355 của file gps.h.

gps_geofence_remove_callback geofence_remove_callback

Định nghĩa tại dòng 1354 của file gps.h.

gps_geofence_resume_callback geofence_resume_callback

Định nghĩa tại dòng 1356 của file gps.h.

gps_geofence_status_callback geofence_status_callback

Định nghĩa tại dòng 1352 của file gps.h.

gps_geofence_transition_callback geofence_transition_callback

Định nghĩa tại dòng 1351 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h
,

Tham chiếu cấu trúc GpsGeofenceCallbacks

Tham chiếu cấu trúc GpsGeofenceCallbacks

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

gps_geofence_transition_callback geofence_transition_callback
gps_geofence_status_callback geofence_status_callback
gps_geofence_add_callback geofence_add_callback
gps_geofence_remove_callback geofence_remove_callback
gps_geofence_pause_callback geofence_pause_callback
gps_geofence_resume_callback geofence_resume_callback
gps_create_thread tạo_thread_cb

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 1350 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

gps_create_thread create_thread_cb

Định nghĩa tại dòng 1357 của file gps.h.

gps_geofence_add_callback geofence_add_callback

Định nghĩa tại dòng 1353 của file gps.h.

gps_geofence_pause_callback geofence_pause_callback

Định nghĩa tại dòng 1355 của file gps.h.

gps_geofence_remove_callback geofence_remove_callback

Định nghĩa tại dòng 1354 của file gps.h.

gps_geofence_resume_callback geofence_resume_callback

Định nghĩa tại dòng 1356 của file gps.h.

gps_geofence_status_callback geofence_status_callback

Định nghĩa tại dòng 1352 của file gps.h.

gps_geofence_transition_callback geofence_transition_callback

Định nghĩa tại dòng 1351 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h
,

Tham chiếu cấu trúc GpsGeofenceCallbacks

Tham chiếu cấu trúc GpsGeofenceCallbacks

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

gps_geofence_transition_callback geofence_transition_callback
gps_geofence_status_callback geofence_status_callback
gps_geofence_add_callback geofence_add_callback
gps_geofence_remove_callback geofence_remove_callback
gps_geofence_pause_callback geofence_pause_callback
gps_geofence_resume_callback geofence_resume_callback
gps_create_thread tạo_thread_cb

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 1350 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

gps_create_thread create_thread_cb

Định nghĩa tại dòng 1357 của file gps.h.

gps_geofence_add_callback geofence_add_callback

Định nghĩa tại dòng 1353 của file gps.h.

gps_geofence_pause_callback geofence_pause_callback

Định nghĩa tại dòng 1355 của file gps.h.

gps_geofence_remove_callback geofence_remove_callback

Định nghĩa tại dòng 1354 của file gps.h.

gps_geofence_resume_callback geofence_resume_callback

Định nghĩa tại dòng 1356 của file gps.h.

gps_geofence_status_callback geofence_status_callback

Định nghĩa tại dòng 1352 của file gps.h.

gps_geofence_transition_callback geofence_transition_callback

Định nghĩa tại dòng 1351 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h
,

Tham chiếu cấu trúc GpsGeofenceCallbacks

Tham chiếu cấu trúc GpsGeofenceCallbacks

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

gps_geofence_transition_callback geofence_transition_callback
gps_geofence_status_callback geofence_status_callback
gps_geofence_add_callback geofence_add_callback
gps_geofence_remove_callback geofence_remove_callback
gps_geofence_pause_callback geofence_pause_callback
gps_geofence_resume_callback geofence_resume_callback
gps_create_thread tạo_thread_cb

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 1350 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

gps_create_thread create_thread_cb

Định nghĩa tại dòng 1357 của file gps.h.

gps_geofence_add_callback geofence_add_callback

Định nghĩa tại dòng 1353 của file gps.h.

gps_geofence_pause_callback geofence_pause_callback

Định nghĩa tại dòng 1355 của file gps.h.

gps_geofence_remove_callback geofence_remove_callback

Định nghĩa tại dòng 1354 của file gps.h.

gps_geofence_resume_callback geofence_resume_callback

Định nghĩa tại dòng 1356 của file gps.h.

gps_geofence_status_callback geofence_status_callback

Định nghĩa tại dòng 1352 của file gps.h.

gps_geofence_transition_callback geofence_transition_callback

Định nghĩa tại dòng 1351 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h