Tham chiếu cấu trúc giao diện GpsDebug

Tham chiếu cấu trúc giao diện GpsDebug

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
kích thước_t(* get_internal_state )(char *buffer, size_t bufferSize)

miêu tả cụ thể

Giao diện mở rộng để hỗ trợ DEBUG.

Định nghĩa tại dòng 871 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

size_t(* get_internal_state)(char *buffer, size_t bufferSize)

Hàm này sẽ trả về bất kỳ thông tin nào mà quá trình triển khai gốc muốn đưa vào báo cáo lỗi.

Định nghĩa tại dòng 879 của file gps.h.

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(GpsDebugInterface)

Định nghĩa tại dòng 873 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h