مرجع ساختار GpsData

مرجع ساختار GpsData

#include < gps.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
اندازه_t اندازه گیری_ شمارش
GpsMeasurement اندازه گیری [ GPS_MAX_MEASUREMENT ]
ساعت جی پی اس ساعت

توصیف همراه با جزئیات

ساختار قدیمی برای نشان دهنده خواندن اندازه گیری های GPS است. منسوخ شده، در نسخه بعدی اندروید حذف خواهد شد. به جای آن از GnssData استفاده کنید.

تعریف فایل gps.h در خط 1917 .

مستندات میدانی

ساعت GpsClock

زمان خواندن ساعت GPS

تعریف فایل gps.h در خط 1924 .

اندازه_t اندازه گیری_شمار

تعریف در خط 1920 فایل gps.h.

اندازه گیری GpsMeasurement [ GPS_MAX_MEASUREMENT ]

تعریف فایل gps.h در خط 1921 .

اندازه_t اندازه

تنظیم روی sizeof (GpsData)

تعریف در خط 1919 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h