Tham khảo cấu trúc dữ liệu Gps

Tham khảo cấu trúc dữ liệu Gps

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
kích thước_t số đo_đếm
Đo Gps số đo [ GPS_MAX_MEASUREMENT ]
Đồng Hồ Gps cái đồng hồ

miêu tả cụ thể

Cấu trúc kế thừa để thể hiện việc đọc các phép đo GPS. Không được dùng nữa, sẽ bị xóa trong bản phát hành Android tiếp theo. Thay vào đó hãy sử dụng GnssData .

Định nghĩa tại dòng 1917 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

Đồng hồ GpsĐồng hồ

Đồng hồ GPS đọc thời gian.

Định nghĩa tại dòng 1924 của file gps.h.

kích thước_t số đo_đếm

Định nghĩa tại dòng 1920 của file gps.h.

Định nghĩa tại dòng 1921 của file gps.h.

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(GpsData)

Định nghĩa tại dòng 1919 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h