مرجع ساختار GpsCallbacks_v1

مرجع ساختار GpsCallbacks_v1

#include < gps_internal.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
gps_location_callback location_cb
gps_status_callback status_cb
gps_sv_status_callback sv_status_cb
gps_nmea_callback nmea_cb
gps_set_capabilities set_capabilities_cb
gps_acquire_wakelock purchase_wakelock_cb
gps_release_wakelock release_wakelock_cb
gps_create_thread create_thread_cb
gps_request_utc_time request_utc_time_cb

توصیف همراه با جزئیات

ساختار پاسخ به تماس GPS قدیمی. منسوخ شده، در نسخه بعدی اندروید حذف خواهد شد. به جای آن از GpsCallbacks استفاده کنید.

تعریف در خط 33 فایل gps_internal.h .

مستندات میدانی

gps_acquire_wakelock gain_wakelock_cb

تعریف در خط 41 فایل gps_internal.h .

gps_create_thread create_thread_cb

تعریف در خط 43 فایل gps_internal.h .

تعریف در خط 36 فایل gps_internal.h .

تعریف در خط 39 فایل gps_internal.h .

gps_release_wakelock release_wakelock_cb

تعریف در خط 42 فایل gps_internal.h .

gps_request_utc_time request_utc_time_cb

تعریف در خط 44 فایل gps_internal.h .

gps_set_capabilities set_capabilities_cb

تعریف در خط 40 فایل gps_internal.h .

اندازه_t اندازه

تنظیم روی sizeof (GpsCallbacks_v1)

تعریف در خط 35 فایل gps_internal.h .

تعریف در خط 37 فایل gps_internal.h .

تعریف در خط 38 فایل gps_internal.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: