مرجع ساختار GpsCallbacks

مرجع ساختار GpsCallbacks

#include < gps.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
gps_location_callback location_cb
gps_status_callback status_cb
gps_sv_status_callback sv_status_cb
gps_nmea_callback nmea_cb
gps_set_capabilities set_capabilities_cb
gps_acquire_wakelock purchase_wakelock_cb
gps_release_wakelock release_wakelock_cb
gps_create_thread create_thread_cb
gps_request_utc_time request_utc_time_cb
gnss_set_system_info set_system_info_cb
gnss_sv_status_callback gnss_sv_status_cb

توصیف همراه با جزئیات

ساختار جدید پاسخ به تماس GPS.

تعریف در خط 772 فایل gps.h.

مستندات میدانی

gps_acquire_wakelock gain_wakelock_cb

تعریف در خط 780 فایل gps.h.

gps_create_thread create_thread_cb

تعریف در خط 782 فایل gps.h.

gnss_sv_status_callback gnss_sv_status_cb

تعریف در خط 786 فایل gps.h.

تعریف در خط 775 فایل gps.h.

تعریف در خط 778 فایل gps.h.

gps_release_wakelock release_wakelock_cb

تعریف در خط 781 فایل gps.h.

gps_request_utc_time request_utc_time_cb

تعریف در خط 783 فایل gps.h.

gps_set_capabilities set_capabilities_cb

تعریف در خط 779 فایل gps.h.

gnss_set_system_info set_system_info_cb

تعریف در خط 785 فایل gps.h.

اندازه_t اندازه

تنظیم به sizeof (GpsCallbacks)

تعریف در خط 774 فایل gps.h.

تعریف در خط 776 فایل gps.h.

تعریف در خط 777 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h