Tham khảo cấu trúc GpsCallbacks

Tham khảo cấu trúc GpsCallbacks

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
gps_location_callback location_cb
gps_status_callback trạng thái_cb
gps_sv_status_callback sv_status_cb
gps_nmea_callback nmea_cb
gps_set_capabilities set_capabilities_cb
gps_acquire_wakelock thu được_wakelock_cb
gps_release_wakelock phát hành_wakelock_cb
gps_create_thread tạo_thread_cb
gps_request_utc_time request_utc_time_cb
gnss_set_system_info set_system_info_cb
gnss_sv_status_callback gnss_sv_status_cb

miêu tả cụ thể

Cấu trúc gọi lại GPS mới.

Định nghĩa tại dòng 772 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

gps_acquire_wakelock thu được_wakelock_cb

Định nghĩa tại dòng 780 của file gps.h.

gps_create_thread create_thread_cb

Định nghĩa tại dòng 782 của file gps.h.

gnss_sv_status_callback gnss_sv_status_cb

Định nghĩa tại dòng 786 của file gps.h.

Định nghĩa tại dòng 775 của file gps.h.

Định nghĩa tại dòng 778 của file gps.h.

gps_release_wakelock phát hành_wakelock_cb

Định nghĩa tại dòng 781 của file gps.h.

gps_request_utc_time request_utc_time_cb

Định nghĩa tại dòng 783 của file gps.h.

gps_set_capabilities set_capabilities_cb

Định nghĩa tại dòng 779 của file gps.h.

gnss_set_system_info set_system_info_cb

Định nghĩa tại dòng 785 của file gps.h.

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(GpsCallbacks)

Định nghĩa tại dòng 774 của file gps.h.

Định nghĩa tại dòng 776 của file gps.h.

Định nghĩa tại dòng 777 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h