Tham chiếu cấu trúc GnssSvStatus

Tham chiếu cấu trúc GnssSvStatus

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
int num_svs
GnssSvThông tin gnss_sv_list [ GNSS_MAX_SVS ]

miêu tả cụ thể

Đại diện cho trạng thái SV.

Định nghĩa tại dòng 641 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

GnssSvInfo gnss_sv_list[ GNSS_MAX_SVS ]

Con trỏ tới một mảng thông tin SV cho tất cả các chòm sao GNSS, ngoại trừ GPS, được báo cáo bằng sv_list

Định nghĩa tại dòng 651 của file gps.h.

int num_svs

Số lượng SV GPS hiện đang hiển thị, đề cập đến các SV được lưu trữ trong sv_list

Định nghĩa tại dòng 646 của file gps.h.

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(GnssSvStatus)

Định nghĩa tại dòng 643 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h