مرجع GeofenceCircle Struct

مرجع GeofenceCircle Struct

#include < fused_location.h >

فیلدهای داده

دو برابر عرض جغرافیایی
دو برابر طول جغرافیایی
دو برابر شعاع_m

توصیف همراه با جزئیات

ژئوفنس دایره ای با لات / طولانی / شعاع نشان داده می شود

تعریف در خط 699 فایل fused_location.h .

مستندات میدانی

عرض جغرافیایی دو برابر

تعریف در خط 700 فایل fused_location.h .

طول جغرافیایی دوتایی

تعریف در خط 701 فایل fused_location.h .

شعاع مضاعف_m

تعریف در خط 702 فایل fused_location.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: