Tham khảo cấu trúc FlpGeofenceCallbacks

Tham khảo cấu trúc FlpGeofenceCallbacks

#include < fused_location.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
flp_geofence_transition_callback geofence_transition_callback
flp_geofence_monitor_status_callback geofence_status_callback
flp_geofence_add_callback geofence_add_callback
flp_geofence_remove_callback geofence_remove_callback
flp_geofence_pause_callback geofence_pause_callback
flp_geofence_resume_callback geofence_resume_callback
flp_set_thread_event set_thread_event_cb
flp_capabilities_callback flp_capabilities_cb

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 679 của file fused_location.h .

Tài liệu hiện trường

flp_capabilities_callback flp_capabilities_cb

Định nghĩa tại dòng 689 của file fused_location.h .

flp_geofence_add_callback geofence_add_callback

Định nghĩa tại dòng 684 của file fused_location.h .

flp_geofence_pause_callback geofence_pause_callback

Định nghĩa tại dòng 686 của file fused_location.h .

flp_geofence_remove_callback geofence_remove_callback

Định nghĩa tại dòng 685 của file fused_location.h .

flp_geofence_resume_callback geofence_resume_callback

Định nghĩa tại dòng 687 của file fused_location.h .

flp_geofence_monitor_status_callback geofence_status_callback

Định nghĩa tại dòng 683 của file fused_location.h .

flp_geofence_transition_callback geofence_transition_callback

Định nghĩa tại dòng 682 của file fused_location.h .

flp_set_thread_event set_thread_event_cb

Định nghĩa tại dòng 688 của file fused_location.h .

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(FlpGeofenceCallbacks)

Định nghĩa tại dòng 681 của file fused_location.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: