مرجع ساختار FlpDiagnosticInterface

مرجع ساختار FlpDiagnosticInterface

#include < fused_location.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
خالی(* init ) ( FlpDiagnosticCallbacks *Callbacks)
int(* inject_data )(char *data، int length)

توصیف همراه با جزئیات

رابط توسعه یافته برای پشتیبانی تشخیصی.

تعریف در خط 468 فایل fused_location.h .

مستندات میدانی

void(* init)( FlpDiagnosticCallbacks *callbacks)

رابط تشخیصی را باز می کند و روال های برگشت تماس را برای اجرای این رابط فراهم می کند.

تعریف در خط 476 فایل fused_location.h .

int(* inject_data)(char *data، int length)

داده های تشخیصی را به زیر سیستم FLP تزریق می کند. برگرداندن 0 به موفقیت، -1 در خطا.

تعریف در خط 482 فایل fused_location.h .

اندازه_t اندازه

روی sizeof (FlpDiagnosticInterface) تنظیم کنید

تعریف در خط 470 فایل fused_location.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: