مرجع ساختاری FlpDiagnosticCallbacks

مرجع ساختاری FlpDiagnosticCallbacks

#include < fused_location.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
flp_set_thread_event set_thread_event_cb
گزارش_داده data_cb

توصیف همراه با جزئیات

ساختار پاسخ به تماس تشخیصی FLP. در حال حاضر، استفاده نمی شود - اما این برای توسعه آینده.

تعریف در خط 457 فایل fused_location.h .

مستندات میدانی

داده های تشخیصی را به کد چارچوب جاوا گزارش می دهد

تعریف در خط 464 فایل fused_location.h .

flp_set_thread_event set_thread_event_cb

تعریف در خط 461 فایل fused_location.h .

اندازه_t اندازه

تنظیم روی sizeof (FlpDiagnosticCallbacks)

تعریف در خط 459 فایل fused_location.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: