Tham chiếu cấu trúc FlpDiagnosticCallbacks

Tham chiếu cấu trúc FlpDiagnosticCallbacks

#include < fused_location.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
flp_set_thread_event set_thread_event_cb
dữ liệu báo cáo dữ liệu_cb

miêu tả cụ thể

Cấu trúc gọi lại chẩn đoán FLP. Hiện tại, chưa được sử dụng - nhưng điều này sẽ được mở rộng trong tương lai.

Định nghĩa tại dòng 457 của file fused_location.h .

Tài liệu hiện trường

báo cáo_dữ liệu dữ liệu_cb

báo cáo dữ liệu chẩn đoán vào mã khung Java

Định nghĩa tại dòng 464 của file fused_location.h .

flp_set_thread_event set_thread_event_cb

Định nghĩa tại dòng 461 của file fused_location.h .

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(FlpDiagnosticCallbacks)

Định nghĩa tại dòng 459 của file fused_location.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: