Tham chiếu cấu trúc chứng chỉ DerEncodedCertificate

Tham chiếu cấu trúc chứng chỉ DerEncodedCertificate

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t chiều dài
u_char * dữ liệu

miêu tả cụ thể

Cấu trúc dữ liệu đại diện cho chứng chỉ X.509 sử dụng mã hóa DER

Định nghĩa tại dòng 964 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

dữ liệu u_char*

Định nghĩa tại dòng 966 của file gps.h.

chiều dài size_t

Định nghĩa tại dòng 965 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h