مرجع ساختار DerEncodedCertificate

مرجع ساختار DerEncodedCertificate

#include < gps.h >

فیلدهای داده

اندازه_t طول
u_char * داده ها

توصیف همراه با جزئیات

ساختار داده ای که گواهی X.509 را با استفاده از رمزگذاری DER نشان می دهد

تعریف در خط 964 فایل gps.h.

مستندات میدانی

داده u_char*

تعریف در خط 966 فایل gps.h.

اندازه_t طول

تعریف در خط 965 فایل gps.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gps.h