Tham chiếu cấu trúc BT_HDR

Tham chiếu cấu trúc BT_HDR

#include < bt_types.h >

Trường dữ liệu

UINT16 sự kiện
UINT16 len
UINT16 bù lại
UINT16 lớp_cụ thể

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 183 của file bt_types.h .

Tài liệu hiện trường

sự kiện UINT16

Định nghĩa tại dòng 185 của file bt_types.h .

Lớp UINT16_cụ thể

Định nghĩa tại dòng 188 của file bt_types.h .

ống kính UINT16

Định nghĩa tại dòng 186 của file bt_types.h .

Độ lệch UINT16

Định nghĩa tại dòng 187 của file bt_types.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: