Tham chiếu cấu trúc AGpsStatus_v2

Tham chiếu cấu trúc AGpsStatus_v2

#include < gps_internal.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
AGpsLoại kiểu
Giá trị trạng thái AGps trạng thái
uint32_t ipaddr

miêu tả cụ thể

Cấu trúc kế thừa để thể hiện trạng thái của AGPS được tăng cường bằng trường địa chỉ IPv4.

Định nghĩa tại dòng 69 của file gps_internal.h .

Tài liệu hiện trường

uint32_t ipaddr

Định nghĩa tại dòng 77 của file gps_internal.h .

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(AGpsStatus_v2)

Định nghĩa tại dòng 71 của file gps_internal.h .

Trạng thái AGpsStatusValue

Định nghĩa tại dòng 73 của file gps_internal.h .

loại AGpsType

Định nghĩa tại dòng 72 của file gps_internal.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: