Tham chiếu cấu trúc AGpsStatus

Tham chiếu cấu trúc AGpsStatus

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

size_t kích thước
AGpsType kiểu
AGpsStatusValue trạng thái
uint32_t ipaddr
struct sockaddr_storage addr

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 885 của tệp gps.h.

Tài liệu thực địa

struct sockaddr_storage addr

Phải chứa địa chỉ IPv4 (AF_INET) hoặc IPv6 (AF_INET6) để báo cáo. Mọi giá trị khác của addr.ss_family sẽ bị từ chối.

Định nghĩa tại dòng 902 của tệp gps.h.

uint32_t ipaddr

Phải được đặt thành địa chỉ IPv4 hợp lệ nếu trường 'addr' chứa địa chỉ IPv4 hoặc đặt thành INADDR_NONE nếu không.

Định nghĩa tại dòng 896 của tệp gps.h.

size_t size

đặt thành sizeof (AGpsStatus)

Định nghĩa tại dòng 887 của tệp gps.h.

Trạng thái AGpsStatusValue

Định nghĩa ở dòng 890 của tệp gps.h.

Loại AGpsType

Định nghĩa tại dòng 889 của tệp gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / gps.h