Tham khảo cấu trúc AGpsRilCallbacks

Tham chiếu cấu trúc AGpsRilCallbacks

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

agps_ril_request_set_id request_setid
agps_ril_request_ref_loc request_refloc
gps_create_thread tạo_thread_cb

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 1138 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

gps_create_thread create_thread_cb

Định nghĩa tại dòng 1141 của file gps.h.

Định nghĩa tại dòng 1140 của file gps.h.

Định nghĩa tại dòng 1139 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h