_timeb Tham khảo cấu trúc

_timeb Tham khảo cấu trúc

#include < buildcfg.h >

Trường dữ liệu

dài thời gian
ngắn milimét
ngắn Múi giờ
ngắn dstflag

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 92 của file buildcfg.h .

Tài liệu hiện trường

dstflag ngắn

Định nghĩa tại dòng 97 của file buildcfg.h .

milimet ngắn

Định nghĩa tại dòng 95 của file buildcfg.h .

thời gian dài

Định nghĩa tại dòng 94 của file buildcfg.h .

múi giờ ngắn

Định nghĩa tại dòng 96 của file buildcfg.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: