_timeb مرجع ساختار

_timeb مرجع ساختار

#include < buildcfg.h >

فیلدهای داده

طولانی زمان
کوتاه میلیمتر
کوتاه منطقه زمانی
کوتاه dstflag

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 92 فایل buildcfg.h .

مستندات میدانی

dstflag کوتاه

تعریف در خط 97 فایل buildcfg.h .

میلیمتر کوتاه

تعریف در خط 95 فایل buildcfg.h .

مدت زمان طولانی

تعریف در خط 94 فایل buildcfg.h .

منطقه زمانی کوتاه

تعریف در خط 96 فایل buildcfg.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: