_bluetooth_sdp_pse_record Tham chiếu cấu trúc

_bluetooth_sdp_pse_record Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_sdp.h >

Trường dữ liệu

bluetooth_sdp_hdr_overlay hdr
uint32_t hỗ trợ_features
uint32_t được hỗ trợ_repositories

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 80 của file bt_sdp.h .

Tài liệu hiện trường

Định nghĩa tại dòng 81 của file bt_sdp.h .

uint32_t được hỗ trợ_features

Định nghĩa tại dòng 82 của file bt_sdp.h .

uint32_t được hỗ trợ_repositories

Định nghĩa tại dòng 83 của file bt_sdp.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_sdp.h