_bluetooth_sdp_pce_record Tham chiếu cấu trúc

_bluetooth_sdp_pce_record Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_sdp.h >

Trường dữ liệu

bluetooth_sdp_hdr_overlay hdr

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 86 của file bt_sdp.h .

Tài liệu hiện trường

Định nghĩa tại dòng 87 của file bt_sdp.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_sdp.h