_bluetooth_sdp_mas_record Tham chiếu cấu trúc

_bluetooth_sdp_mas_record Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_sdp.h >

Trường dữ liệu

bluetooth_sdp_hdr_overlay hdr
uint32_t mas_instance_id
uint32_t hỗ trợ_features
uint32_t được hỗ trợ_message_types

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 68 của file bt_sdp.h .

Tài liệu hiện trường

Định nghĩa tại dòng 69 của file bt_sdp.h .

uint32_t mas_instance_id

Định nghĩa tại dòng 70 của file bt_sdp.h .

uint32_t được hỗ trợ_features

Định nghĩa tại dòng 71 của file bt_sdp.h .

uint32_t được hỗ trợ_message_types

Định nghĩa tại dòng 72 của file bt_sdp.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_sdp.h