_bluetooth_sdp_hdr_overlay مرجع ساختار

_bluetooth_sdp_hdr_overlay مرجع ساختار

#include < bt_sdp.h >

فیلدهای داده

bluetooth_sdp_types نوع
bt_uuid_t uuid
uint32_t service_name_length
کاراکتر * service_name
int32_t rfcomm_channel_number
int32_t l2cap_psm
int32_t profile_نسخه
بین المللی user1_ptr_len
uint8_t * user1_ptr
بین المللی user2_ptr_len
uint8_t * user2_ptr

توصیف همراه با جزئیات

برخی از سیگنال ها به نشانگرهای اضافی نیاز دارند، از این رو ما یک روش عمومی برای مدیریت این اشاره گرها معرفی می کنیم.

تعریف در خط 52 فایل bt_sdp.h .

مستندات میدانی

int32_t l2cap_psm

تعریف در خط 58 فایل bt_sdp.h .

int32_t profile_version

تعریف در خط 59 فایل bt_sdp.h .

int32_t rfcomm_channel_number

تعریف در خط 57 فایل bt_sdp.h .

char* service_name

تعریف در خط 56 فایل bt_sdp.h .

uint32_t service_name_length

تعریف در خط 55 فایل bt_sdp.h .

تعریف در خط 53 فایل bt_sdp.h .

uint8_t* user1_ptr

تعریف در خط 63 فایل bt_sdp.h .

int user1_ptr_len

تعریف در خط 62 فایل bt_sdp.h .

uint8_t* user2_ptr

تعریف در خط 65 فایل bt_sdp.h .

int user2_ptr_len

تعریف در خط 64 فایل bt_sdp.h .

تعریف در خط 54 فایل bt_sdp.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_sdp.h