Ngoài điện thoại và máy tính bảng, HĐH Android còn đóng vai trò là nền tảng cho nhiều loại phần cứng và công nghệ, bao gồm các mạng công ty và thiết bị giải trí hợp nhất.
Thiết lập và quản lý các thiết bị chạy Android 5.0 trở lên trên mạng công ty hoặc môi trường doanh nghiệp.
Khung đầu vào Android TV (TIF) đơn giản hóa việc phân phối nội dung trực tiếp đến Android TV.