Spectatio:Automotive 测试框架

Spectatio 是一个开源测试框架,用于在真实设备和虚拟设备上测试 Android Automotive OS (AAOS)。Spectatio 提供用于在汽车设备上测试应用的 API,它是一种可扩展、可伸缩的解决方案,用于验证 AAOS 及其应用的功能和性能。

概要设计

Spectatio 框架可适应各种 AAOS 界面实现,并相应地扩展。该框架用于在设备硬件、模拟器和虚拟环境中测试 AAOS 的功能和性能。

下图说明了 Spectatio 框架的概要设计。

spectatio-design

图 1. Spectatio 框架概要设计

Spectatio 框架基于 UI Automator 构建,该框架提供了一组 API,这些 API 可用于构建与 AAOS 用户和系统应用交互的界面测试。Automotive 测试使用 Spectatio 框架提供的 API 进行测试,所以这些测试独立于受测设备 (DUT),并且可扩展为测试各种设备(如果支持)。

图 1 显示 Spectatio 框架基于拨号器、Medicenter 和“设置”等参考应用实现了模块化,并使用应用专用的接口和辅助程序,使其能够针对新应用轻松扩展。Spectatio 框架会重复利用通用标准和实用程序辅助类。标准辅助类是所有应用辅助函数的父类,它提供设备专用或适用于各种应用的标准函数。实用程序辅助类提供了各种实用程序,例如从设备读取或写入文件的实用程序。

架构

为了提供一组 API 来构建界面测试,Spectatio 框架实现了应用专用的界面和辅助程序,同时扩展现有的标准辅助类,并导入实用程序辅助类。

下图说明了 Spectatio 框架的概要架构,以及为应用测试实现 API 时所涉及的所有实体。

spectatio-arch

图 2. Spectatio 框架概要架构

应用辅助接口提供了实现应用辅助程序的蓝图。它包含测试应用所需的各种辅助函数。每个应用都有自己的接口,例如 IAutoSettingHelperIAutoDialHelper。如需了解详情及查看接口函数列表,请参阅 AOSP 上的应用辅助接口函数

标准辅助类包含设备设置所需的标准属性和函数(但不特定于任何应用,例如 pressHomescroll)。标准辅助类需在 AbstractAutoStandardAppHelper.java 中定义。

Spectatio 框架会使用实用工具辅助类。例如,AutoJsonUtility.java 是一个
实用程序类,用于加载给定的设备 JSON 配置文件并在运行时更新框架配置。

应用辅助程序实现模块是 Spectatio 框架的核心。该模块包含应用辅助接口中所定义辅助函数的实现,而相应辅助函数是在汽车设备上测试应用所必需的函数。每个应用都有自己的实现(如 SettingHelperImplDialHelperImpl),Automotive 测试会利用这些实现来测试应用。如需了解详情和实现列表,请参阅 AOSP 上的应用辅助程序实现函数

Automotive 测试使用应用辅助程序实现函数来测试与应用相关的各种操作。使用 HelperAccessor 类获取对应用帮助程序实现函数的访问权限。

以下代码显示了一个汽车测试示例的设置、清理和执行过程。

@RunWith(AndroidJUnit4.class)
public class AutoApplicationTest {
 static HelperAccessor<IAutoApplicationHelper> autoApplicationHelper =
     new HelperAccessor<>(IAutoApplicationHelper.class);

 public AutoApplicationTest() {
  // constructor
  // Initialize any attributes that are required for the test execution
 }

 @Before
 public void beforeTest() {
  // Initial setup before each test
  // For example - open the application
  autoApplicationHelper.open();
 }

 @After
 public void afterTest() {
  // Cleanup after each test.
  // For example - exit the application
  autoApplicationHelper.exit();
 }

 @Test
 public void testApplicationFeature() {
  // Test
  // For example - Test if application is open
  assertTrue("Application is not open.", autoApplicationHelper.isOpen());
 }
}

自定义

Spectatio 框架独立于设备界面,因此具有可伸缩性,便于测试具有不同界面和硬件的设备。为了实现这种可伸缩性,Spectatio 使用基于参考设备的默认设备配置。 为支持非默认的设备配置,该框架在运行时会使用 JSON 配置文件为设备设置所需的界面更改。JSON 配置文件支持 TEXTDESCRIPTIONRESOURCE_ID 等界面元素以及 path 设置,并且只能包含有关 DUT 的界面更改的信息。其余界面元素会使用该框架中提供的默认配置值。

默认设备配置

下方的 JSON 配置文件示例显示了可用的设备配置及其默认值。

点击加号可查看 JSON 配置文件示例

  {
    "SETTINGS": {
        "APPLICATION_CONFIG": {
            "SETTINGS_TITLE_TEXT": "Settings",
            "SETTINGS_PACKAGE": "com.android.car.settings",
            "SETTINGS_RRO_PACKAGE": "com.android.car.settings.googlecarui.rro",
            "OPEN_SETTINGS_COMMAND": "am start -a android.settings.SETTINGS",
            "OPEN_QUICK_SETTINGS_COMMAND": "am start -n com.android.car.settings/com.android.car.settings.common.CarSettingActivity"
        },
        "QUICK_SETTINGS": {
            "OPEN_MORE_SETTINGS": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "toolbar_menu_item_1",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "NIGHT_MODE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Night mode"
            }
        },
        "DISPLAY": {
            "PATH": "Settings > Display",
            "OPTIONS": [
                "Brightness level"
            ],
            "BRIGHTNESS_LEVEL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "seekbar",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            }
        },
        "SOUND": {
            "PATH": "Settings > Sound",
            "OPTIONS": [
                "Media volume",
                "Alarm volume"
            ]
        },
        "NETWORK_AND_INTERNET": {
            "PATH": "Settings > Network & internet",
            "OPTIONS": [
            ],
            "TOGGLE_WIFI": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "master_switch",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            }
        },
        "BLUETOOTH": {
            "PATH": "Settings > Bluetooth",
            "OPTIONS": [
            ],
            "TOGGLE_BLUETOOTH": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_ui_toolbar_menu_item_switch",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            }
        },
        "APPS_AND_NOTIFICATIONS": {
            "PATH": "Settings > Apps & notifications",
            "OPTIONS": [
            ],
            "SHOW_ALL_APPS": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Show all apps"
            },
            "ENABLE_DISABLE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_ui_toolbar_menu_item_text",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "DISABLE_BUTTON_TEXT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Disable"
            },
            "ENABLE_BUTTON_TEXT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Enable"
            },
            "DISABLE_APP_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "DISABLE APP"
            },
            "FORCE_STOP_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Force stop"
            },
            "OK_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "OK"
            },
            "PERMISSIONS_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Permissions"
            },
            "ALLOW_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Allow"
            },
            "DENY_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Deny"
            },
            "DENY_ANYWAY_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Deny anyway"
            }
        },
        "DATE_AND_TIME": {
            "PATH": "Settings > Date & time",
            "OPTIONS": [
                "Automatic date & time",
        "Automatic time zone"
            ],
            "AUTOMATIC_DATE_AND_TIME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Automatic date & time"
            },
            "AUTOMATIC_TIME_ZONE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Automatic time zone"
            },
            "SET_DATE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Set date"
            },
            "SET_TIME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Set time"
            },
            "SELECT_TIME_ZONE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Select time zone"
            },
            "USE_24_HOUR_FORMAT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Use 24-hour format"
            },
            "OK_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "toolbar_menu_item_0",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "NUMBER_PICKER_WIDGET": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.NumberPicker"
            },
            "EDIT_TEXT_WIDGET": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.EditText"
            }
        },
        "USERS": {
            "PATH": "Settings > Users",
            "OPTIONS": [
                "Guest"
            ]
        },
        "ACCOUNTS": {
            "PATH": "Settings > Accounts",
            "OPTIONS": [
                "Automatically sync data"
            ],
            "ADD_ACCOUNT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "ADD ACCOUNT"
            },
            "ADD_GOOGLE_ACCOUNT": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Google"
            },
            "SIGN_IN_ON_CAR_SCREEN": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Sign in on car screen"
            },
            "GOOGLE_SIGN_IN_SCREEN": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Sign in to your Google Account"
            },
            "ENTER_EMAIL": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.EditText"
            },
            "ENTER_PASSWORD": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.EditText"
            },
            "NEXT_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Next"
            },
            "DONE_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Done"
            },
            "REMOVE_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Remove"
            },
            "REMOVE_ACCOUNT_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Remove Account"
            }
        },
        "SYSTEM": {
            "PATH": "Settings > System",
            "OPTIONS": [
                "About", "Legal information"
            ],
            "ABOUT_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "About"
            },
            "RESET_OPTIONS_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Reset options"
            },
            "LANGUAGES_AND_INPUT_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Languages & input"
            },
            "DEVICE_MODEL": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Model"
            },
            "ANDROID_VERSION": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Android version"
            },
            "ANDROID_SECURITY_PATCH_LEVEL": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Android security patch level"
            },
            "KERNEL_VERSION": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Kernel version"
            },
            "BUILD_NUMBER": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Build number"
            },
            "RECYCLER_VIEW_WIDGET": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "androidx.recyclerview.widget.RecyclerView"
            },
            "RESET_NETWORK": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Reset network"
            },
            "RESET_SETTINGS": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "RESET SETTINGS"
            },
            "RESET_APP_PREFERENCES": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Reset app preferences"
            },
            "RESET_APPS": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "RESET APPS"
            },
            "LANGUAGES_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Languages"
            },
            "LANGUAGES_MENU_IN_SELECTED_LANGUAGE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Idiomas"
            }
        },
        "SECURITY": {
            "PATH": "Settings > Security",
            "OPTIONS": [
            ],
            "TITLE": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_ui_toolbar_title",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings.googlecarui.rro"
            },
            "CHOOSE_LOCK_TYPE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Choose a lock type"
            },
            "LOCK_TYPE_PASSWORD": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Password"
            },
            "LOCK_TYPE_PIN": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "PIN"
            },
            "LOCK_TYPE_NONE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "None"
            },
            "CONTINUE_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Continue"
            },
            "CONFIRM_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Confirm"
            },
            "ENTER_PASSWORD": {
                "TYPE": "CLASS",
                "VALUE": "android.widget.EditText"
            },
            "PIN_PAD": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "pin_pad",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "ENTER_PIN_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "key_enter",
                "PACKAGE": "com.android.car.settings"
            },
            "REMOVE_BUTTON": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Remove"
            }
        }
    },
    "PHONE": {
        "APPLICATION_CONFIG": {
            "DIAL_PACKAGE": "com.android.car.dialer",
            "PHONE_ACTIVITY": "com.android.car.dialer/.ui.TelecomActivity",
            "OPEN_DIAL_PAD_COMMAND": "am start -a android.intent.action.DIAL"
        },
        "IN_CALL_VIEW": {
            "DIALED_CONTACT_TITLE": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "user_profile_title",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "DIALED_CONTACT_NUMBER": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "user_profile_phone_number",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "END_CALL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "end_call_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "MUTE_CALL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "mute_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "SWITCH_TO_DIAL_PAD": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "toggle_dialpad_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CHANGE_VOICE_CHANNEL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "voice_channel_view",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "VOICE_CHANNEL_CAR": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Car speakers"
            },
            "VOICE_CHANNEL_PHONE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Phone"
            }
        },
        "DIAL_PAD_VIEW": {
            "DIAL_PAD_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Dial Pad"
            },
            "DIAL_PAD_FRAGMENT": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "dialpad_fragment",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "DIALED_NUMBER": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "title",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "MAKE_CALL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "call_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "DELETE_NUMBER": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "delete_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            }
        },
        "CONTACTS_VIEW": {
            "CONTACTS_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Contacts"
            },
            "CONTACT_INFO": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "call_action_id",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_NAME": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "title",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_DETAIL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "show_contact_detail_id",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "ADD_CONTACT_TO_FAVORITE": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "contact_details_favorite_button",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "SEARCH_CONTACT": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "menu_item_search",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_SEARCH_BAR": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_ui_toolbar_search_bar",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "SEARCH_RESULT": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "contact_name",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_SETTINGS": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "menu_item_setting",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            },
            "CONTACT_ORDER": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Contact order"
            },
            "SORT_BY_FIRST_NAME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "First name"
            },
            "SORT_BY_LAST_NAME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Last Name"
            },
            "CONTACT_TYPE_WORK": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Work"
            },
            "CONTACT_TYPE_MOBILE": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Mobile"
            },
            "CONTACT_TYPE_HOME": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Home"
            }
        },
        "CALL_HISTORY_VIEW": {
            "CALL_HISTORY_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Recents"
            },
            "CALL_HISTORY_INFO": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "call_action_id",
                "PACKAGE": "com.android.car.dialer"
            }
        },
        "FAVORITES_VIEW": {
            "FAVORITES_MENU": {
                "TYPE": "TEXT",
                "VALUE": "Favorites"
            }
        }
    },
    "NOTIFICATIONS": {
        "APPLICATION_CONFIG": {
            "OPEN_NOTIFICATIONS_COMMAND": "service call statusbar 1"
        },
        "EXPANDED_NOTIFICATIONS_SCREEN": {
            "NOTIFICATION_VIEW": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "notification_view",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "CLEAR_ALL_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "clear_all_button",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "STATUS_BAR": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "car_top_navigation_bar_container",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "APP_ICON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "app_icon",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "APP_NAME": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "header_text",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "NOTIFICATION_TITLE": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "notification_body_title",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "NOTIFICATION_BODY": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "notification_body_content",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            },
            "CARD_VIEW": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "card_view",
                "PACKAGE": "com.android.systemui"
            }
        }
    },
    "MEDIA_CENTER": {
        "APPLICATION_CONFIG": {
            "MEDIA_CENTER_PACKAGE": "com.android.car.media",
            "MEDIA_ACTIVITY": "com.android.bluetooth/com.android.bluetooth.avrcpcontroller.BluetoothMediaBrowserService"
        },
        "MEDIA_CENTER_SCREEN": {
            "PLAY_PAUSE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "play_pause_stop",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "NEXT_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "skip_next",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "PREVIOUS_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "skip_prev",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "SHUFFLE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "overflow_on",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "PLAY_QUEUE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "play_queue",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "MINIMIZED_MEDIA_CONTROLS": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "minimized_playback_controls",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "TRACK_NAME": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "title",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "TRACK_NAME_MINIMIZED_CONTROL": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "minimized_control_bar_title",
                "PACKAGE": "com.android.car.media"
            },
            "BACK_BUTTON": {
                "TYPE": "DESCRIPTION",
                "VALUE": "Back"
            }
        },
        "MEDIA_CENTER_ON_HOME_SCREEN": {
            "PLAY_PAUSE_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "play_pause_stop",
                "PACKAGE": "com.android.car.carlauncher"
            },
            "NEXT_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "skip_next",
                "PACKAGE": "com.android.car.carlauncher"
            },
            "PREVIOUS_BUTTON": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "skip_prev",
                "PACKAGE": "com.android.car.carlauncher"
            },
            "TRACK_NAME": {
                "TYPE": "RESOURCE_ID",
                "VALUE": "title",
                "PACKAGE": "com.android.car.carlauncher"
            }
        }
    }
}
 

非默认设备配置

下方的代码是 JSON 配置文件的示例,其中默认设置已由 DUT 上的设置替换。在此示例中:

 • 互联网设置在参考设备上被命名为 Network & internet,在 DUT 上被命名为 Connectivity
 • 对于参考设备,可在 Settings > Date and time 中使用日期和时间设置;对于 DUT,可在 Settings > System > Date and time 中使用日期和时间设置。
# JSON configuration file for Reference Device
{
    ....
    "NETWORK_AND_INTERNET_SETTINGS": {
       "path": "Settings > Network & internet"
    },
    "DATE_AND_TIME_SETTINGS": {
       "path": "Settings > Date and time"
    },
    ....
}

# JSON configuration file for non-reference device
{
    ....
    "NETWORK_AND_INTERNET_SETTINGS": {
       "path": "Settings > Connectivity"
    },
    "DATE_AND_TIME_SETTINGS": {
       "path": "Settings > System > Date and time"
    },
    ....
}

当 JSON 配置文件准备就绪后,系统会在运行时提供该文件,如以下代码块所示。

# Push The JSON configuration file to the device
adb -s DEVICE-SERIAL push PATH-OF-JSON-FILE /data/local/tmp/jsonFile.json

在以下命令中:

 • PATH-TO-JSON-FILE:宿主机上的 JSON 文件路径。
 • DEVICE-SERIAL:DUT 的序列号。如果只有一台设备连接到主机,则无需使用此参数。

构建与执行

Spectatio 框架会自动构建为测试 APK 的一部分。如需构建测试 APK,AOSP 代码库必须位于本地工作站上。构建测试 APK 后,用户必须在设备上安装 APK,然后执行测试。

以下代码示例展示了测试 APK 的构建、安装和执行过程。

# Build Test APK
make TEST-APK-NAME

# Install Test APK
adb -s DEVICE-SERIAL install -r PATH-FOR-BUILT-TEST-APK

# Execute Test with the JSON file
adb -s DEVICE-SERIAL shell am instrument -w -r -e debug false -e config-file-path /data/local/tmp/jsonFile.json -e class TEST-PACKAGE.TEST-CLASSNAME TEST-PACKAGE/androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner

在以下命令中:

 • TEST-APK-NAME:待测试应用的名称。例如,将 TEST-APK-NAME 设置为 AndroidAutomotiveSettingsTests 便可测试 Android.bp 文件中指定的 Wi-Fi 设置。您可以在 Automotive 测试对应的 Android.bp 文件中找到 APK 的名称。

 • DEVICE-SERIAL:DUT 的序列号。如果只有一台设备连接到主机,则无需使用此参数。

 • config-file-path:可选参数,只有在按 JSON 配置文件中指定的方式提供非默认设备界面配置时才需要使用。 如果未提供该参数,则 Spectatio 框架会使用默认值来执行测试。

 • PATH-FOR-BUILT-TEST-APK:系统在执行 make 命令时构建测试 APK 的路径。

 • TEST-PACKAGE:测试软件包的名称。

 • TEST-CLASSNAME:测试类的名称。例如,对于 Wi-Fi 设置测试,测试软件包的名称为 android.platform.tests,测试类的名称为 WifiSettingTest