Trình định dạng bảng

public class TableFormatter
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.TableFormatter


Lớp trình trợ giúp để hiển thị ma trận các phần tử Chuỗi để mỗi cột phần tử được xếp thành hàng

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

TableFormatter ()

Phương thức công khai

void displayTable ( table, PrintWriter writer) displayTable ( table, PrintWriter writer)

Hiển thị các phần tử Chuỗi đã cho dưới dạng bảng với các cột được căn chỉnh.

TableFormatter setColumnSpacing (int spacing)

Đặt số ký tự khoảng trắng giữa mỗi cột.

nhà thầu công cộng

Trình định dạng bảng

public TableFormatter ()

Phương thức công khai

bảng hiển thị

public void displayTable ( table, 
                PrintWriter writer)

Hiển thị các phần tử Chuỗi đã cho dưới dạng bảng với các cột được căn chỉnh.

Thông số
table : một ma trận các phần tử String. Hàng có thể có độ dài khác nhau

writer PrintWriter : ERROR(/PrintWriter) để kết xuất đầu ra sang

setColumnSpacing

public TableFormatter setColumnSpacing (int spacing)

Đặt số ký tự khoảng trắng giữa mỗi cột.

Thông số
spacing int : số ký tự khoảng trắng

trả lại
TableFormatter TableFormatter