Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Sub processEventHelper.TestRunEndedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestRunEndedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.Sub processEventHelper.TestRunEndedEventInfo


Trình trợ giúp cho thông tin testRunEnded.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public mRunMetrics

public Long mTime

nhà thầu công cộng

TestRunEndedEventInfo (Long time, runMetrics) TestRunEndedEventInfo (Long time, runMetrics)
TestRunEndedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Phương thức công khai

String toString ()

Lĩnh vực

mRunMetrics

public  mRunMetrics

mTime

public Long mTime

nhà thầu công cộng

TestRunEndedEventInfo

public TestRunEndedEventInfo (Long time, 
                 runMetrics)

Thông số
time Long

runMetrics

TestRunEndedEventInfo

public TestRunEndedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Thông số
jsonObject JSONObject

ném
JSONException

Phương thức công khai

toString

public String toString ()

trả lại
String