ChuỗiUtil

public class StringUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.StringUtil


Lớp tiện ích để thoát chuỗi để thao tác chuỗi thông thường.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

StringUtil ()

Phương pháp công khai

static String expand (String str, valueMap) expand (String str, valueMap)

Mở rộng tất cả các biến trong một chuỗi nhất định với các giá trị của chúng trong bản đồ.

Nhà thầu xây dựng công cộng

ChuỗiUtil

public StringUtil ()

Phương pháp công khai

mở rộng

public static String expand (String str, 
                 valueMap)

Mở rộng tất cả các biến trong một chuỗi nhất định với các giá trị của chúng trong bản đồ.

Map<String, String> valueMap = new HashMap<>() {
   put("FOO", "trade");
   put("BAR", "federation");
 };
 String str = StringUtil.expand("${FOO}.${BAR}", valueMap);
 assert str.equals("trade.federation");
 

Thông số
str String : String nguồn cần mở rộng

valueMap

Trả lại
String bản đồ với các tên và giá trị biến