Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

RustTestBase.Invocation

protected class RustTestBase.Invocation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.rust.RustTestBase.Invocation


Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public String[] command

public env

public File workingDir

Các nhà xây dựng công cộng

Invocation (String[] command, env, File workingDir) Invocation (String[] command, env, File workingDir)

Lĩnh vực

yêu cầu

public String[] command

env

public env

workingDir

public File workingDir

Các nhà xây dựng công cộng

Sự mời gọi

public Invocation (String[] command, 
         env, 
        File workingDir)

Thông số
command String

env

workingDir File