AfterClassWithInfo

public abstract @interface AfterClassWithInfo
implements Annotation

com.android.tradefed.testtype.junit4.AfterClassWithInfo


Đảm bảo tương tự như AfterClass nhưng phương thức được chú thích phải yêu cầu tham số TestInformation . Chạy sau các phương thức AfterClass.

Sử dụng TestInformation#properties() có thể giúp truyền thông tin giữa ngữ cảnh tĩnh và không tĩnh.

Thí dụ:

@AfterClassWithInfo public static void afterClassWithInfo (TestInformation testInfo) {khẳng địnhNotNull (thiết bị); }

Xem thêm: