NativeStressTestParser

public class NativeStressTestParser
extends MultiLineReceiver

java.lang.Object
com.android.ddmlib.MultiLineReceiver
com.android.tradefed.testtype.NativeStressTestParser


IShellOutputReceiver phân tích đầu ra dữ liệu kiểm tra sức chịu đựng, thu thập số liệu về số lần lặp hoàn thành và thời gian trung bình trên mỗi lần lặp.

Tìm kiếm đầu ra sau

pass 0 ... ==== pass X Successfully completed X passes
trong đó 'X' đề cập đến số lần lặp

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

NativeStressTestParser (String runName)

Tạo một NativeStressTestParser .

Phương pháp công cộng

int getIterationsCompleted ()
String getRunName ()
boolean isCancelled ()

void processNewLines (String[] lines)

Nhà thầu xây dựng công cộng

NativeStressTestParser

public NativeStressTestParser (String runName)

Tạo một NativeStressTestParser .

Thông số
runName String : tên chạy. Được sử dụng cho mục đích ghi nhật ký.

Phương pháp công cộng

getIterationsĐã hoàn thành

public int getIterationsCompleted ()

Trả lại
int tổng số lần lặp được hoàn thành trong một hoặc nhiều lần chạy

lấy tên chạy

public String getRunName ()

Trả lại
String tên của lần chạy thử.

bị hủy

public boolean isCancelled ()

Trả lại
boolean

quá trìnhDòng mới

public void processNewLines (String[] lines)

Thông số
lines String