Trình phân tích kết quả điểm chuẩn của Google

public class GoogleBenchmarkResultParser
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.GoogleBenchmarkResultParser


Phân tích kết quả của Google Benchmark chạy từ shell và trả về bản đồ chứa tất cả kết quả.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

GoogleBenchmarkResultParser (String testClassName, ITestInvocationListener listener)

Phương pháp công khai

parse ( CollectingOutputReceiver output)

Phân tích một dòng đầu ra riêng lẻ.

Phương pháp được bảo vệ

parseJsonToMap (JSONObject j)

Trình trợ giúp xem qua tất cả các khóa json và đặt chúng vào bản đồ với giá trị phù hợp.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình phân tích kết quả điểm chuẩn của Google

public GoogleBenchmarkResultParser (String testClassName, 
                ITestInvocationListener listener)

Thông số
testClassName String

listener ITestInvocationListener

Phương pháp công khai

phân tích cú pháp

public  parse (CollectingOutputReceiver output)

Phân tích một dòng đầu ra riêng lẻ. tên,số lần lặp,real_time,cpu_time,byte_per_second,items_per_second,label

Thông số
output CollectingOutputReceiver : chứa kết quả kiểm tra

Trả lại
một bản đồ chứa số lượng bài kiểm tra đã chạy.

Phương pháp được bảo vệ

phân tích cú phápJsonToMap

protected  parseJsonToMap (JSONObject j)

Trình trợ giúp xem qua tất cả các khóa json và đặt chúng vào bản đồ với giá trị phù hợp.

Thông số
j JSONObject

Trả lại

Ném
JSONException