Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException

public class DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DeviceTestResult.RuntimeDeviceNotAvailableException