RunOnWorkProfileTargetPreparer

public class RunOnWorkProfileTargetPreparer
extends ProfileTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.ProfileTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RunOnWorkProfileTargetPreparer


ITargetPreparer tạo hồ sơ công việc trong quá trình thiết lập và đánh dấu rằng các thử nghiệm sẽ được chạy trong người dùng đó.

Khi chia nhỏ, hồ sơ công việc sẽ bị xóa.

Nếu hồ sơ công việc đã tồn tại thì hồ sơ đó sẽ được sử dụng thay vì tạo hồ sơ mới và sẽ không bị xóa khi phân tích.

Nếu thiết bị không có tính năng Managed_users hoặc không có khả năng tạo người dùng mới khi được yêu cầu thì đối số thiết bị bỏ qua-kiểm tra-lý do sẽ được đặt và người dùng sẽ không bị thay đổi. Các thử nghiệm đang chạy trên thiết bị có thể đọc đối số này để phản hồi trạng thái này.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

RunOnWorkProfileTargetPreparer ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

RunOnWorkProfileTargetPreparer

public RunOnWorkProfileTargetPreparer ()