KillExistingEmulatorPreparer

public class KillExistingEmulatorPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.KillExistingEmulatorPreparer


یک ITargetPreparer که شبیه ساز در حال اجرا را خاموش می کند.

معمولاً با LocalEmulatorSnapshot جفت می‌شود تا شبیه‌ساز بوت سرد را خاموش کند، بنابراین آماده‌کنندگان/تست‌های بعدی می‌توانند از یک عکس فوری اجرا شوند.

خلاصه

سازندگان عمومی

KillExistingEmulatorPreparer ()

روش های عمومی

void setUp ( TestInformation testInformation)

سازندگان عمومی

KillExistingEmulatorPreparer

public KillExistingEmulatorPreparer ()

روش های عمومی

برپایی

public void setUp (TestInformation testInformation)

مولفه های
testInformation TestInformation

پرتاب می کند
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError