Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

UsbResetMultiDeviceRecovery

public class UsbResetMultiDeviceRecovery
extends Object implements IMultiDeviceRecovery

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.recovery.UsbResetMultiDeviceRecovery


Một IMultiDeviceRecovery đặt lại các bus USB cho các thiết bị ngoại tuyến.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

UsbResetMultiDeviceRecovery ()

Phương thức công khai

void recoverDevices ( devices) recoverDevices ( devices)

Khôi phục các thiết bị ngoại tuyến trên máy chủ.

void setFastbootPath (String fastbootPath)

Đặt đường dẫn đến tệp nhị phân fastboot sẽ được sử dụng.

nhà thầu công cộng

UsbResetMultiDeviceRecovery

public UsbResetMultiDeviceRecovery ()

Phương thức công khai

phục hồiThiết bị

public void recoverDevices ( devices)

Khôi phục các thiết bị ngoại tuyến trên máy chủ.

Thông số
devices : danh sách ITestDevice s.

thiết lậpFastbootPath

public void setFastbootPath (String fastbootPath)

Đặt đường dẫn đến tệp nhị phân fastboot sẽ được sử dụng.

Thông số
fastbootPath String