Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

UsbResetMultiDeviceRecovery

public class UsbResetMultiDeviceRecovery
extends Object implements IMultiDeviceRecovery

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.recovery.UsbResetMultiDeviceRecovery


IMultiDeviceRecovery đặt lại bus USB cho các thiết bị ngoại tuyến.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

UsbResetMultiDeviceRecovery ()

Phương pháp công khai

void recoverDevices ( devices) recoverDevices ( devices)

Khôi phục thiết bị ngoại tuyến trên máy chủ.

void setFastbootPath (String fastbootPath)

Đặt đường dẫn đến tệp nhị phân fastboot sẽ được sử dụng.

Các nhà xây dựng công cộng

UsbResetMultiDeviceRecovery

public UsbResetMultiDeviceRecovery ()

Phương pháp công khai

recoveryDevices

public void recoverDevices ( devices)

Khôi phục thiết bị ngoại tuyến trên máy chủ.

Thông số
devices : danh sách các ITestDevice s.

setFastbootPath

public void setFastbootPath (String fastbootPath)

Đặt đường dẫn đến tệp nhị phân fastboot sẽ được sử dụng.

Thông số
fastbootPath String