BatteryUnavailableDeviceRecovery

public class BatteryUnavailableDeviceRecovery
extends RunConfigDeviceRecovery

java.lang.object
com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery
com.android.tradefed.device.recovery.BatteryUnavailableDeviceRecovery


بررسی‌کننده بازیابی که در صورت در دسترس نبودن سطح باتری، پیکربندی را راه‌اندازی می‌کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

BatteryUnavailableDeviceRecovery ()

روش های عمومی

boolean shouldSkip ( IManagedTestDevice device)

شانس اضافی برای رد شدن از بازیابی در یک دستگاه خاص با انجام بررسی های اضافی.

سازندگان عمومی

BatteryUnavailableDeviceRecovery

public BatteryUnavailableDeviceRecovery ()

روش های عمومی

باید پرش کرد

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

شانس اضافی برای رد شدن از بازیابی در یک دستگاه خاص با انجام بررسی های اضافی.

مولفه های
device IManagedTestDevice : IManagedTestDevice برای بازیابی در نظر گرفته شده است.

برمی گرداند
boolean درست است اگر بازیابی باید نادیده گرفته شود.