NestedDeviceStateMonitor

public class NestedDeviceStateMonitor
extends DeviceStateMonitor

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDeviceStateMonitor
com.android.tradefed.device.DeviceStateMonitor
com.android.tradefed.device.cloud.NestedDeviceStateMonitor


Trình giám sát trạng thái thiết bị thực hiện kiểm tra bổ sung trên thiết bị lồng nhau để phù hợp với các chi tiết cụ thể của môi trường ảo hóa.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

NestedDeviceStateMonitor ( IDeviceManager mgr, IDevice device, boolean fastbootEnabled)

phương pháp được bảo vệ

boolean postOnlineCheck (long waitTime)

Kiểm tra bổ sung sẽ được thực hiện trên thiết bị Trực tuyến

nhà thầu công cộng

NestedDeviceStateMonitor

public NestedDeviceStateMonitor (IDeviceManager mgr, 
        IDevice device, 
        boolean fastbootEnabled)

Thông số
mgr IDeviceManager

device IDevice

fastbootEnabled boolean

phương pháp được bảo vệ

đăng trực tuyếnKiểm tra

protected boolean postOnlineCheck (long waitTime)

Kiểm tra bổ sung sẽ được thực hiện trên thiết bị Trực tuyến

Thông số
waitTime long : thời gian tính bằng mili giây để đợi trước khi bỏ cuộc

trả lại
boolean true nếu kiểm tra thành công trước khi thời gian chờ hết hạn. sai nếu false

ném
DeviceNotAvailableException