Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs

public static class IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs


Các đối số được chuyển đến các trình giải quyết

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

RemoteFileResolverArgs ()

Phương thức công khai

IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs addQueryArgs ( queryArgs) addQueryArgs ( queryArgs)
boolean equals (Object obj)
File getConsideredFile ()
File getDestinationDir ()
getQueryArgs ()
int hashCode ()
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs setConsideredFile (File consideredFile)
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs setDestinationDir (File destinationDir)

nhà thầu công cộng

RemoteFileResolverArgs

public RemoteFileResolverArgs ()

Phương thức công khai

addQueryArgs

public IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs addQueryArgs ( queryArgs)

Thông số
queryArgs

trả lại
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs

bằng

public boolean equals (Object obj)

Thông số
obj Object

trả lại
boolean

getConsideredFile

public File getConsideredFile ()

trả lại
File

getDestinationDir

public File getDestinationDir ()

trả lại
File

getQueryArgs

public  getQueryArgs ()

trả lại

Mã Băm

public int hashCode ()

trả lại
int

setConsideredFile

public IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs setConsideredFile (File consideredFile)

Thông số
consideredFile File

trả lại
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs

setDestinationDir

public IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs setDestinationDir (File destinationDir)

Thông số
destinationDir File

trả lại
IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs