CommandOptionsGetter

public class CommandOptionsGetter
extends Object implements IRemoteFeature , IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.filter.CommandOptionsGetter


پیاده سازی سرویس که مقدار گزینه های فرمان یک فراخوانی داده شده را برمی گرداند. این می تواند در آینده برای پشتیبانی از گزینه های بیشتر تمدید شود.

خلاصه

زمینه های

public static final String COMMAND_OPTIONS_GETTER

public static final String OPTION_NAME

سازندگان عمومی

CommandOptionsGetter ()

روشهای عمومی

FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

بازده FeatureResponse بر اساس درخواست.

String getName ()

نام ویژگی.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

تزریق IConfiguration استفاده شده است.

زمینه های

COMMAND_OPTIONS_GETTER

public static final String COMMAND_OPTIONS_GETTER

OPTION_NAME

public static final String OPTION_NAME

سازندگان عمومی

CommandOptionsGetter

public CommandOptionsGetter ()

روشهای عمومی

اجرا کردن

public FeatureResponse execute (FeatureRequest request)

بازده FeatureResponse بر اساس درخواست.

مولفه های
request FeatureRequest

برمی گردد
FeatureResponse

getName

public String getName ()

نام ویژگی. باید مطابقت FeatureRequest#getName() .

برمی گردد
String

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

تزریق IConfiguration استفاده شده است.

مولفه های
configuration IConfiguration