Bối cảnh thử nghiệm

public class TestContext
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.TestContext


Một lớp để mô hình hóa thông báo TestContext của API TFC.

Thông báo TestContext được sử dụng để lưu trữ và truy xuất thông tin theo ngữ cảnh được truyền qua nhiều lần thử của cùng một lệnh kiểm tra.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TestContext ()

Phương pháp công khai

void addEnvVars ( envVars) addEnvVars ( envVars)
void addTestResource ( TestResource testResource)
boolean equals (Object o)
static TestContext fromJson (JSONObject json)
String getCommandLine ()
getEnvVars ()
getTestResources ()
void setCommandLine (String commandLine)
JSONObject toJson ()
String toString ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

Bối cảnh thử nghiệm

public TestContext ()

Phương pháp công khai

thêmEnvVars

public void addEnvVars ( envVars)

Thông số
envVars

addTestResource

public void addTestResource (TestResource testResource)

Thông số
testResource TestResource

bằng

public boolean equals (Object o)

Thông số
o Object

Trả lại
boolean

từJson

public static TestContext fromJson (JSONObject json)

Thông số
json JSONObject

Trả lại
TestContext

Ném
JSONException

getCommandLine

public String getCommandLine ()

Trả lại
String

getEnvVars

public  getEnvVars ()

Trả lại

getTestResources

public  getTestResources ()

Trả lại

setCommandLine

public void setCommandLine (String commandLine)

Thông số
commandLine String

toJson

public JSONObject toJson ()

Trả lại
JSONObject

Ném
JSONException

toString

public String toString ()

Trả lại
String