وضعیت فراخوانی

public class InvocationStatus
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.cluster.InvocationStatus


کلاسی برای ذخیره وضعیت فراخوانی.

این همچنین شامل وضعیت گروه‌های آزمایشی می‌شود که در فراخوان اجرا می‌شوند.

خلاصه

سازندگان عمومی

InvocationStatus ()

روش های عمومی

void addTestGroupStatus ( TestGroupStatus progress)
getTestGroupStatuses ()
JSONObject toJSON ()

سازندگان عمومی

وضعیت فراخوانی

public InvocationStatus ()

روش های عمومی

افزودنTestGroupStatus

public void addTestGroupStatus (TestGroupStatus progress)

مولفه های
progress TestGroupStatus

getTestGroupStatuses

public  getTestGroupStatuses ()

برمی گرداند

به JSON

public JSONObject toJSON ()

برمی گرداند
JSONObject

پرتاب می کند
JSONException