Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ClusterCommandStatus

public class ClusterCommandStatus
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterCommandStatus


Một lớp đại diện cho trạng thái và lý do hủy lệnh từ TF Cluster.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

ClusterCommandStatus ( ClusterCommand.State state, String cancelReason)

Xây dựng

Phương pháp công khai

String getCancelReason ()
ClusterCommand.State getState ()

Các nhà xây dựng công cộng

ClusterCommandStatus

public ClusterCommandStatus (ClusterCommand.State state, 
                String cancelReason)

Xây dựng

Thông số
state ClusterCommand.State : trạng thái của lệnh.

cancelReason String : lý do hủy lệnh (nếu hủy).

Phương pháp công khai

getCancelReason

public String getCancelReason ()

Lợi nhuận
String

getState

public ClusterCommand.State getState ()

Lợi nhuận
ClusterCommand.State